امریکا په افغانستان کې د خپلو سرتېرو شمېر ۸۶۰۰ ته راکموي

شریک کول په   

  

نور خبرونه