د طالبانو سیاسي دفتر: د طالبانو او حکومت ۶۰۰۰ بندیان خوشې کېږي

شریک کول په   

  

نور خبرونه